Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

 

Lhůty
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

 

Ostatní
Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 

Vyřízení reklamace
V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou, uplatní toto právo na prodejně.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.
Prodejna po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného zboží (do reklamačního protokolu zapíše telefon a email, který Kupující sdělí).
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu předána v hotovosti na pokladně v prodejně Tiger.

 

Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 1. 2018.
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Uzavření prodejen Flying Tiger Copenhagen Liberec a České Budějovice

Vážení zákaznici, oznamujeme Vám, že prodejny Flying Tiger Copenhagen v OC FORUM LIBEREC a Lannově třídě v Českých Budějovicích jsou uzavřeny z důvodu relokace. 
Budeme se na Vás všichni těšit na našich prodejnách v rámci ČR, kde pro Vás vytvoříme maximální zákaznický servis. Lokátor prodejen najdete zde na našich webových stránkách.

V případě výměny, reklamace zboží zakoupeného na prodejnách v OC FORUM LIBEREC a ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH prosím navštivte jinou prodejnu Flying Tiger Copenhagen či sídlo společnosti. 

Jsme připraveni Vám ve všem pomoci. 

V případě dotazů nás kontakujte na emailové adrese : michal@flyingtiger.com

Děkujeme za zachování přízně a jsme s pozdravem.

kolektiv Flying Tiger Copenhagen Česká republika 
TIGER STORES CZEH REPUBLIC, spol. s r.o.
Jungmannovo náměstí 761/1
110 00  Praha 1

Používáme cookies ke shromažďování užitečných informací o tom, jak jsou naše webové stránky využívány a jak je můžeme vylepšit. Dále povolujeme třetím osobám využívat cookies k sestavování statistik o návstěvnosti našich webových stránek. Pokud si budete dále prohlížet naše webové stránky, vyjadřujete tím svůj souhlas s používáním cookies. Bližší informace o tom, jak používáme cookies, včetně návodu, jak můžete cookies na našich webových stránkách zakázat, naleznete zde